Zoeken

Missie en Visie

Missie

JONG doet mee! is het platform van jongerenraden van verschillende (jeugdhulp)instellingen en dak- en thuisloze jongeren in Haaglanden. We zorgen ervoor dat jongeren die uiteenlopende ervaringen met jeugdhulp hebben – zoals jeugdbescherming, GGZ1, LVB2, dak- en thuisloos zijn en gesloten jeugdzorg – gezamenlijk een stem en inspraak hebben. Als JONG doet mee! werken we nauw samen met gemeenten en instellingen om de jeugdhulp in Haaglanden te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij onze wensen en behoeften. We maken zichtbaar waar jongeren uit de jeugdhulp tegenaan lopen en maken duidelijk waar de noodzaak zit om de hulp te verbeteren. Daarbij geven we vanuit ons perspectief – gevraagd of ongevraagd – advies.

Visie

Visual Missie en Visie
De missie en visie van JONG doet mee! in een visual uitgebeeld.

Kracht

De kracht van JONG doet mee! is dat we een ontmoetingsplek creëren voor verschillende jongeren uit de jeugdhulp. In JONG doet mee! werken jongerenraden van verschillende instellingen samen met jongeren die vroeger jeugdhulp hebben gehad. We leren van elkaar en tonen begrip voor elkaars situatie. We leveren betrouwbare input voor gemeenten en instellingen omdat we onze eigen ervaringen met de jeugdhulp met elkaar bespreken of onderzoek doen en op basis daarvan adviezen geven.

We organiseren (gezellige) bijeenkomsten, waarin we jongeren en (beleids)medewerkers elkaar in een open en prettige sfeer kunnen ontmoeten. In interactieve workshops agenderen wij tijdens deze bijeenkomsten thema’s en onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Wij gaan daarover in gesprek met beleidsadviseurs en bestuurders van gemeenten en instellingen. Ook zij kunnen thema’s agenderen waar zij met ons over in gesprek willen. Door de wisselwerking met gemeenten en instellingen krijgen wij, als jongeren ook meer inzicht in de jeugdhulp en het jeugdbeleid. JONG doet mee! zorgt er daarnaast voor dat we ons kunnen ontwikkelen en groeien als persoon.

Kenmerkend voor JONG doet mee! is dat we niet alleen meedenken en meepraten, maar dat we ook doen. Zo hebben we een folder over privacy in de jeugdhulp gemaakt die begrijpelijk is voor jongeren en hebben we als mystery guest bezoeken afgelegd bij CJG’s, JIP’s en wijkteams. We zijn goed in het bedenken van innovatieve oplossingen. Door de gevraagde en ongevraagde adviezen brengen we verandering te weeg. JONG doet mee! wint aan bekendheid en we krijgen vragen van diverse gemeenten en lokale of landelijke organisaties.

We zijn trots dat onze betrokkenheid, ons doorzettingsvermogen en onze oplossingen bijdragen aan de afname van vooroordelen en negatieve beeldvorming van jongeren uit de jeugdhulp.

Onderwerpen

Onderwerpen en thema’s die nu, maar ook in de toekomst voor ons belangrijk zijn:

 1. Diversiteit (waaronder LHBT)
 2. Doorstroom van hulp, vervolgplekken en wachtlijsten
 3. Betrokkenheid van jongeren bij de hulp (participatie en medezeggenschap)
 4. Nazorg
 5. Aansluiting 18-/18+, 16-23, overgang jeugdhulp naar volwassenzorg
 6. Huisvesting
 7. Ervaringsdeskundigheid / ervaringshuis
 8. Goede methodieken

Andere onderwerpen die we ook belangrijk vinden zijn normalisatie/stigma, taboe/stempel jeugdhulp, dossier en privacy, onzekerheid opleiding, speciaal onderwijs, budgethulp en kwaliteit begeleiding.

Dromen

We dromen ervan dat:

 • er meer aandacht en inspraak is voor jongeren, dat alle jongeren in de jeugdhulp gehoord worden en er écht naar hen geluisterd wordt;
 • er meer jongeren zijn die andere jongeren helpen en er minder jongeren eenzaam zijn;
 • niemand na de jeugdzorg dakloos raakt en er geen dakloze jongeren meer zijn in Den Haag/Haaglanden;
 • de transformatie is geslaagd en de jeugdhulp echt veranderd en verbeterd is;
 • jongeren in de jeugdhulp meer veiligheid, een betere leefomgeving en bewegingsvrijheid krijgen;
 • er meer begrip en openheid komt voor jongeren;
 • de problemen rond de aansluiting 18-/18+ opgelost zijn;
 • meer inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp en uitbreiding van ExpEx;
 • er voor iedere jongere een passende methodiek is, er zorg op maat geleverd wordt waarbij er samen met de jongere wordt gekeken naar de oplossing die het beste werkt;
 • meer plekken worden gecreëerd in de jeugdhulp en dat de doorstroommogelijkheden verbeteren. Dat er meer betaalbare jongerenhuisvesting komt en dat we samen kunnen zorgen dat meer jongeren een goed sociaal netwerk hebben en op eigen benen kunnen staan, bijvoorbeeld door een ervaringshuis;
 • meer jongeren gewoon naar school kunnen en een schooldiploma halen. Zodat zij kunnen doorgroeien en zich ontwikkelen en daarmee een betere toekomst krijgen;
 • jongeren van JONG doet mee! een goede relatie hebben met de beleidsmedewerkers en bestuurders van alle gemeenten in Haaglanden. Dat JONG doet mee! in cocreatie met gemeenten en instellingen beleid maakt en projecten opzet.

Toekomst

In de aankomende vier jaar willen we bereiken dat:

 • er geen wachtlijsten meer zijn in de jeugdhulp. We willen gemeenten overtuigen dat zij de wachtlijsten moeten aanpakken door het gebruik van cijfers, ervaringsverhalen en het beschrijven van goede voorbeelden.
 • de toegang tot de jeugdhulp wordt verbeterd doordat er één WhatsApp- telefoonnummer is dat bij iedereen bekend is. Alle jongeren uit Haaglanden kunnen contact opnemen als zij hulp nodig hebben. We willen een onderzoek doen onder jongeren naar dit idee en vervolgens een advies uitbrengen. Daarbij willen we kijken of deze dienst bijvoorbeeld ondergebracht kan worden bij het JIP, JIT en CIT.
 • er meteen passende hulp wordt ingezet als jongeren uitvallen in het onderwijs. Dit willen we bereiken door een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te stimuleren.
 • schulden van jongeren na jeugdhulp met negentig procent gedaald zijn. Hiervoor willen we een onderzoek uitvoeren. We willen meer voorlichting, aanpassing van de kostendelersnorm en een basisinkomen voor jongeren.
 • jeugdhulp doorloopt tot 23 jaar en niet stopt bij achttien jaar, maar pas als er is voldaan aan de volgende vijf punten:
  1. Jongere heeft een passende en realistische vervolgplek, dan wel eigen huisvesting;
  2. Jongere heeft een passende dagbesteding die aansluit bij het toekomstperspectief;
  3. Jongere heeft een (klein) sociaal netwerk waarop teruggevallen kan worden en een volwassene die je vertrouwd en waar je op terug kan vallen;
  4. Jongere heeft een goed overzicht van financiën en/of kan altijd direct terugvallen op een budgetcoach die ondersteunt;
  5. Jongere heeft één vast contactpersoon uit de jeugdhulp waarop teruggevallen kan worden en die eventuele terugkeer naar de jeugdhulpverlening kan organiseren.
 • nazorg verbetert doordat er ervaringshuizen komen en betaalbare huisvesting. Dit willen we bereiken door actief betrokken te zijn bij het op te zetten ervaringshuis in Den Haag en te blijven strijden voor meer betaalbare jongerenhuisvesting.